card

Судалгааны аргачлал

Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний аргачлал
Зах зээлийн судалгааны үйл ажиллагааны зураглал

Зах зээлийн судалгааны үйл ажиллагааны зураглал

Зах зээлийн судалгаа хийх нь тодорхой аргазүй, дараалалтай байна.

Энэхүү зургаар зах зээлийн судалгаа хийх ажлын дарааллыг харуулж байна.

 1. Эхлээд зах зээлийн судалгаа хийх шаардлагаа тодорхойлох.
 2. Судалгааны түүвэр, асуулгаа тодорхойлох     
 3. Зах зээлийг ойлгох процесс буюу тоо болон чанарын судалгааг авах.       
 4. Судалгааны үр дүнд анализ хийх процесс гэсэн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.
Судалгааны дизайн боловсруулах

Судалгааны дизайн боловсруулах

Судалгааны дизайн бол судалгааны ажлыг хэрхэн хийж гүйцэтгэхийг бүхэлд нь төлөвлөх процесс юм. 

Судалгааны дизайныг ямар төрлийн судалгааг хийхээс хамааран ялгаатайгаар төлөвлөн ажилдаг. Судалгааны ажил дараах дизайнтайгаар хийгддэг.

CORRELATIONAL RESEARCH DESIGN: Ямар нэгэн асуудлын хамаарлыг илрүүлэх зорилготойгоор хийгддэг ба ихэвчлэн тоон судалгааны аргаар хийгддэг.

DESCRIPTIVE RESEARCH DESIGN: Асуудлыг нарийвчлан тодорхойлж шийдвэрлэх арга замыг боловсруулах зорилгоор чанарын болон тоон судалгааны арга зүйгээр хийгддэг.

CROSS-SECTIONAL DESIGN: Нийгмийн бүх л хүрээнд хийгдэх боломжтой судалгааны дизайн бөгөөд  тодорхой нэг асуудлын одоогийн цаг хугацаан дахь нөхцөл байдлыг үнэн бодитоор гаргаж ирэх зорилгоор хийгддэг. Тоон болон чанарын судалгааны аргыг ашиглах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Судалгааны аргачлал

Зөвхөн нэг төрлийн аргачлал ашиглаж төгс судалгааны ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй бөгөөд хамгийн сайн арга бол олон эх сурвалжийг зэрэг ашиглах явдал юм.
Тоон судалгааны арга

Тоон судалгааны арга

Тоон судалгаа гэдэг нь мэдээллийг тоон байдлаар цуглуулах болон дүгнэх үйл явцыг хэлнэ.

Тоон судалгаа нь тодорхой асуудлын талаар системтэй, нарийвчилсан мэдээллээр хангадаг давуу талтай. Ихэвчлэн их хэмжээтэй мэдээлэл цуглуулах үед ашиглагддаг бөгөөд таамаглал дээр суурилдаг. Судалгааны мэдээллийг боловсруулахад SPSS программыг голчлон ашиглаж байна.

 • Асуулга- survey
 • Анкет- questionnaire
 • Санал хураалт - polls
Дэлгэрэнгүй
Чанарын судалгааны арга

Чанарын судалгааны арга

Чанарын судалгааны арга нь тоон бус мэдээлэл цуглуулалтын арга дээр суурилж тэдгээрээс тулгамдсан асуудлын талаарх тайлбарыг олж илрүүлэх зорилготой хийгддэг. Өөрөөр хэлбэл оролцогчдын зан чанар, үйлдэл, хүмүүстэй харилцах харилцаа зэрэг нийгмийн амьдралын үзэгдлүүдийн цаад учир шалтгааныг тайлбарлах зорилгоор чанарын судалгааг хийдэг бөгөөд нээлттэй асуулт дээр суурилдаг.

Мэдээлэл цуглуулах боломжтой дараах аргууд байдаг. Үүнд:

 • Гүнзгийрүүлсэн ярилцлага
 • Ажиглалт
 • Фокус бүлгийн ярилцлага
 • Хүн ам зүйн судалгаа
 • Контент анализ
 • Кэйс судалгаа

 

Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл цуглуулалтын аргууд

Мэдээлэл цуглуулалтын аргууд

Судалгааны мэдээллийг үндсэн 2 төрлийн эх үүсвэрээс цуглуулж болдог.

Анхдагч мэдээллийн сан – Өмнө нь ашиглагдаж байгаагүй шинэ мэдээллүүдийг талбар дээрээс цуглуулах.
Хоёрдогч мэдээллийн сан – Өмнө нь цуглуулсан мөн ашиглагдаж байсан мэдээллийг ашиглах.

Бидний санал болгож буй мэдээлэл цуглуулалтын аргууд

 1. Фокус бүлэг-  Уламжлалт ярилцлагын арга болон орчин үеийн онлайн фокус бүлгийн ярилцлагыг судалгааны хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч, ялгаатайгаар хийж гүйцэтгэдэг.  
 2. Гүнзгийрүүлсэн ярилцлага – Энэ төрлийн судалгаа нь бизнесийн байгууллагын болон эмнэлгийн салбарын судалгаанд түлхүү ашиглагддаг. Бид судалгааны хэрэгцээнээс хамаарч шаардлагатай тохиолдолд гүнзгийрүүлсэн ярилцлагыг онлайнаар болон нүүр тулсан (face to face) байдлаар хийж гүйцэтгэдэг.
 3. Асуулга – Тодорхой бэлтгэсэн асуултуудад хариулт авах зорилгоор талбарын, утсан болон онлайн асуулгуудыг зохион байгуулдаг.
 4. Анкет – Асуулт болон хариултын сонголтуудыг хамтад нь багтаасан анкетыг бид нөхцөл байдал, шаардлагаас хамааран талбар дээрээс болон онлайнаар цуглуулан ажилдаг.
Дэлгэрэнгүй

Хэрэглэгчийн судалгааны аргачлал

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн сегмент, хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгааг тодорхой аргазүйгээр хийж гүйцэтгэдэг.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Энэ төрлийн судалгааг хийх нь танай үйлчлүүлэгчид бараа бүтээгдэхүүний талаар ямар сэтгэгдэлтэй  байгааг тодорхойлох хамгийн үр дүнтэй арга юм. Олон сонголтод эсвэл матрикс төрлийн асуултуудыг ашиглах хийх энэ төрлийн судалгаа нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх хүссэн мэдээллээ авахад танд тусална.

Судалгаагаар цуглуулсан мэдээлэл дээр суурилан та өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ сайжруулах эсвэл шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлох боломжтой. Учир нь хэрэглэгчдийн зах зээл дээрх бараа бүтээгдэхүүний талаарх хандлагыг мэдэх боломжийг олгодог. Мөн энэ судалгаа нь шууд бусаар таны ажилчдад ч эергээр нөлөөлдөг ба байгууллагын дотоод асуудлыг олж илрүүлэхэд тусална. Улмаар та байгууллагын аль хэсгийн ажиллах хүчний асуудалд илүү анхаарах шаардлагатай байгаагаа тодорхойлох боломжтой. 

Нийтлэг ашиглагддаг дараах сэтгэл ханамжийн судалгааны арга байдаг.

 • Хэрэглэгчийн ойлголтыг тодорхойлох судалгаа (Voice of customer survey)-  аливаа бизнесийн хамгийн чухал зүйл болох хэрэглэгчдийн ойлголтыг тодорхойлоход чиглэгдсэн. 
 • Бүтээгдэхүүний судалгаа (Product Surveys:)-  бүтээгдэхүүний чанар болон үзүүлэлт хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид нөлөөлөгч хамгийн чухал зүйл байдаг. Бүтээгдэхүүний судалгаагаар та бүтээгдэхүүний ямар шинж чанарууд нь хэрэглэгчдэд хамгийн чухал болох талаар ойлголтыг мэдэж авна. Тухайлбал, үнэ, хэрэглээ болон онцлог ялгаатай тал гэх мэт.
 • Үйлчилгээний үнэлгээний судалгаа (service evaluation survey) – үйлчилгээний шуурхай байдал, хэрэглэгчдэд ойрхон байх болон үйлчилгээний ажилтны хариуцлагатай байдал зэрэг бол сэтгэл ханамжийн гол үзүүлэлтүүд юм. Энэ судалгааг хийлгэснээр та хэрэглэгчийн үйлчилгээний одоогийн түвшин болон хэрхэн сайжруулж болох талаар ойлголтыг олж авна.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжихэд хэрэглэгчийн туршлага чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хэрэглэгчийн туршлага дээр суурилан дараах хэмжих үзүүлэлтүүдээр өөрийн бараа бүтээгдэхүүний талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг мэдэх боломжтой.


Түгээмэл ашиглагддаг 3 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжих үзүүлэлтүүд.
 

 

 


1. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДЭМЖИГЧИЙН ХЭМЖҮҮР (NET PROMOTER SCORE)


Хэрэглэгч таны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бусдад хэр их санал болгосноор тодорхойлдог. Хэмжүүрийн гол давуу тал нь таны үнэнч хэрэглэгчдийг тодорхойлж, тэдний урт хугацааны сэтгэл ханамж дээр төвлөрдгөөрөө онцлог.
1-10 хүртэлх оноо бүхий асуултыг ашиглан хэмжих боломжтой ба 1 бол хамгийн бага сэтгэл ханамжтай, 10 бол сэтгэл ханамж ихтэй гэж үзнэ.
 

2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ХЭМЖҮҮР (CSAT SCORE) 

Хэрэглэгчийн туршлагаар дамжуулж ерөнхий сэтгэл ханамж ямар байсныг хэмждэг. 
Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг 5 түвшин бүхий хэмжүүр ашиглан тодорхойлдог.

 • Маш их сэтгэл ханамжтай
 • Сэтгэл ханамжтай
 • Дундаж
 • Сэтгэл ханамжгүй
 • Огт сэтгэл ханамжгүй

3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТЫН ХЭМЖҮҮР (CUSTOMER EFFORT SCORE) 

Хоёр ерөнхий асуулга дээр тулгуурлан хэмжих боломжтой байдаг бөгөөд асуулт бүр түвшнийг тодорхойлох хэмжүүр болдог. 
1. Бараа үйлчилгээг худалдан авах үед тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд та хэр их хүчин чармайлт гаргасан бэ? гэсэн асуулт дээр тулгуурлан 3-5 түвшин бүхий үнэлгээг ашиглан тодорхойлно.
2. Байгууллага тулгарсан асуудлыг амархан шийдвэрлэж өгсөн эсэх асуулга дээр тулгуурлан хэрэглэгчийн санал бодлыг асуух байдлаар тодорхойлдог аргачлал юм.

Хэрэглэгчийн хүчин чармайлтын үнэлгээ нь хэрэглэгчдийн туршлагыг хэмждэг ба хэрэглэгч таны бүтээгдэхүүнийг худалдан авахын тулд хэр их хүчин чармайлт гаргаж байна вэ гэдгээр тодорхойлогддог. Хэрэглэгч хүчин чармайлт их гаргах тусам тэдний бүтээгдэхүүнд үнэнч байдал багасаж илүү хялбараар худалдан авах боломжтой бүтээгдэхүүнийг хайж эхэлдэг. Тиймээс хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжийг хялбарчилснаар сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ.

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААГ ХЭМЖИХ ХЭМЖИГДЭХҮҮНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ

Дээрх сэтгэл ханамжийг хэмжих аргачлалуудыг тусад нь болон хослуулан хэрэглэж хүссэн үр дүн бүхий мэдээллийг авах боломжтой.

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалт

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалт гэдэг нь тоон болон чанарын аргаар олж авсан мэдээллээс тухайн асуудалд хамааралтай утгуудыг илрүүлэх зорилготойгоор хийгддэг үйл явцыг хэлнэ.
Бид цуглуулсан мэдээллийг программын тусламжтайгаар нэгтгэн боловсруулдаг.
Үндсэн 4 төрлийн анализ хийх аргыг ашиглан мэдээллээ боловсруулж, тайлагнадаг.
Дескриптив анализ (Descriptive analysis)

Дескриптив анализ (Descriptive analysis)

Энэ нь их хэмжээтэй тоон мэдээллийг хялбархан ойлгох боломжтойгоор тоймлож өгдөг ач холбогдолтой.

Энэхүү анализ нь судалгааны хувьсагчдын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэн бодитой статистик байдлаар гаргаж ирдэг.  

Энэ төрлийн мэдээлэл боловсруулах арга нь мэдээллийг нүдэнд харагдахуйц график болон хүснэгт хэлбэрээр харах боломжийг олгодог.

Дэлгэрэнгүй
Диагнастик анализ (Diagnostic analysis)

Диагнастик анализ (Diagnostic analysis)

Тодорхой асуудлын одоогийн нөхцөл байдал яагаад ийм байгаа учир шалтгааныг илрүүлэх зорилготой хийгддэг мэдээлэл боловсруулалтын арга юм. Мөн бүхий л хувьсагчдын хоорондын харилцаа хамаарлыг харуулдгаараа онцлогтой.

Үндсэн дараах 3 үе шатны дагуу хийгддэг.

 1. Мэдээллийг илрүүлэх (data discovery) Энэ нь цуглуулсан мэдээллүүдээс гол ойлголтыг илрүүлэх үйл ажиллагаа юм.  Мөн энэхүү анализ нь тодорхой судлагдаж буй асуудалд шийдлийг санал болгодог давуу талтай.
 2. Өгөгдлүүдийг нэгтгэх (Data mining) Олон эх сурвалж бүхий мэдээллүүдээс хамааралтай ойлголтуудыг нэгтгэн дүгнэх үйл ажиллагаа юм. Энэ нь том хэмжээний мэдээллийн сангаас судлагдахуунтай хамааралтай мэдээллүүдийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлдгоороо ач холбогдолтой.  
 3. Гүнзгийрүүлэн дүгнэх (Drill into the analytics) Цуглуулсан мэдээллээс илүү гүнзгийрүүлсэн учир шалтгааныг илрүүлэх зорилготойгоор хийгддэг ба асуудлын гол учир шалтгааныг ойлгох боломж олгодог.
Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх