card

Бизнесийн менежмент зөвлөгөө

Бизнесийн менежмент зөвлөгөө

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, санхүүгийн зэрэг олон талбарт өрсөлдөх чадвартай менежментийн зөвлөгөөг үзүүлэх боломжтой.

Үүнд: 

- Бизнесийн салбарт голлон менежмент хийх чиглэлд ажилладаг

- Дунд, том хэмжээний аж ахуй нэгжийн менежментийг зорилтот үр дүнд хүргэх [аж үйлдвэр, үйлчилгээ гэх мэт]

- Өргөн хүрээтэй менежмент шаардлагатай шинээр эхлэж байгаа төсөл

- Худалдааны менежмент хийх 

- Бусад

Дэлгэрэнгүй
 

MICG судалгааны компани