Digital Marketing Professional Certificate хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү сургалтаар дижитал маркетингийн талаар нарийвчилсан ойлголт, стратеги болон хэрэгжүүлэлтийн ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд: хайлтын системийн оновчлол, сошиал маркетингийн ажил, дижитал маркетинг болон уламжлалт маркетингийн аргын хэрхэн оновчтойгоор хооронд нь уялдуулан ажиллах зэрэг арга техникүүдийг эзэмшинэ.