Big Data Professional Certificate Хөтөлбөрийн сургалт

Энэхүү сургалт нь байгууллагад тулгарч буй асуудлыг олон талт мэдээллийн бааз дээр суурилан оновчтой тодорхойлох, шийдвэрлэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлнэ.