card

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй салбар, түнш байгууллагууд, хамтын ажиллагааны зарчим

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй салбарууд

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй салбаруудаас зарим судалгааны ажлуудыг онцолж байна.

Банк, санхүүгийн зах зээл

Банкны харилцагчийн зан төлөвийн судалгаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

Үүрэн телефон

Үүрэн телефон хэрэглэгчийн сегментчлэлд гарч буй өөрчлөлтийн судалгаа

Худалдаа, үйлчилгээ

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх судалгаа, шийдэл Өргөн хэрэглээний бусад барааны зах зээх, хэрэглэгчийн судалгаа

Барилга, орон сууц

Оффисын эрэлт хэрэгцээний өөрчлөлтийн судалгаа Орон сууц сонгоход нөлөөлж буй хэрэглэгчийн зан төлөвийг борлуулалтад ашиглах судалгаа

Үйлдвэрлэл

Барилгын материалын зах зээл: Цемент, арматур, бетон, будаг, эмульс гм Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн зан төлөв, зах зээлийн судалгаа Бусад шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн хөрөнгө оруулалтын бизнес төсөл

Бусад салбар

Уурхайн борлуулалтад үнийн хэлбэлзэл таамаглаж ашиглах судалгаа Уламжлалт анагаах эмчилгээний багтаамж нарийвчилж тодорхойлох судалгаа

Хамтран ажиллах

Захиалагчийн эрэлт хэрэгцээг судлан тодорхойлсны дараа судалгааны төсөл боловсруулахаас эхлээд хамтын ажиллагааны шат дарааллыг харуулж байна.

1. Судалгааны төсөл боловсруулах

Захиалагч талаас бүхий л шаардлагатай мэдээллийг авч судалгааны удирдамж боловсруулах (Талууд ажлаа ойлголцож хүрээг зөв тодорхойлох)

2. Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах

Ажил гүйцэтгэх гэрээнд талууд саналаа тусгах, гэрээ байгуулж ажлаа эхлүүлэх

3. Судалгаа хийх үйл явц

Гэрээний дагуу хийгдэж буй ажлаа үе шаттай танилцуулах

4. Тайлан хүлээлгэж өгөх

Ажлаа бүрэн гүйцэтгэж судалгааны тайланг хүлээлгэж өгөх, зөвлөгөө өгөх

Харилцагчид

Бид харилцагчийн сэтгэл ханамжийг эрхэмлэн ажилладаг.

Харилцагчид

Хамтран ажиллах хүсэлт илгээх

Хамтран ажиллах санал, судалгаа, төслийн ажил хийлгэх хүсэлтийг илгээнэ үү.

Хүсэлт илгээх